Otvoriť ponuku pre mobilné zariadenia

Právne upozornenie

Správcom webovej stránky www.happy-sk.sk je spoločnosť TZMO Slovakia s. r. o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36 546 127, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 32672/B.

Vlastníkom značky Happy je spoločnosť: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (ďalej len TZMO S.A.), so sídlom v Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, zapísaná na Okresnom súde v Toruń, VII Obchodná divízia Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000011286, NIP 8790166790, REGON 870514656, 0163430000002 splatené imanie v plnej výške PLN 2,640,000

Súhlas užívateľa

Ak nesúhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami používania, môžete stránku opustiť a nepoužívať ju.

Autorské práva

Celý obsah tejto webovej stránky je dielom v zmysle autorského zákona a je zákonom chránený. Žiadna jeho časť nesmie byť rozmnožovaná, distribuovaná, publikovaná, upravovaná alebo kopírovaná akýmkoľvek spôsobom (vrátane elektronickým, mechanickým alebo iným) bez predchádzajúceho písomného súhlasu TZMO S.A.

TZMO S.A. neposkytuje používateľom tejto webovej stránky žiadnu licenciu ani práva na diela chránené autorským právom. Žiadne z týchto ustanovení nemožno vykladať tak, že im implicitne, oprávnene alebo inak udeľuje licenciu alebo právo na používanie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva patriace TZMO S.A. Akékoľvek konanie porušujúce autorské práva je zakázané.

Ochranné známky a iné označenia

Všetky ochranné známky, obchodné názvy, logá, grafický dizajn a iné práva duševného vlastníctva, ako sú patenty alebo priemyselné vzory použité alebo prezentované na tejto stránke, sú majetkom spoločnosti TZMO SA alebo tretích strán a sú vyhradené a chránené zákonom v Poľsku a vo svete. Ich používanie akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu TZMO S.A. je zakázané.

Databáza

Táto stránka obsahuje databázy, ktoré podliehajú ochrane podľa predpisov o ochrane databáz. Výrobca databázy je TZMO S.A. alebo tretia osoba, ktorá má výhradné právo na stiahnutie údajov a ich druhotné použitie v celom rozsahu alebo v podstatnej časti v kvalite alebo kvantite.

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené na tejto webovej stránke nepredstavujú ponuku predaja, poskytovanie služieb ani inú ponuku v zmysle občianskeho práva.

Informácie uvedené na tejto webovej lokalite boli pripravené dôkladne a v dobrej viere; TZMO S.A. však nenesie zodpovednosť za úplnosť a správnosť poskytnutých informácií. Akékoľvek informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť prezentované v neúplnej, skrátenej forme alebo môžu byť zastarané. V rozsahu stanovenom zákonom je vylúčená akákoľvek zodpovednosť spoločnosti TZMO S.A. za používanie informácií získaných z tejto webovej stránky, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobili používateľom akékoľvek straty, poškodenia alebo negatívne dôsledky vyplývajúce z prístupu používateľa na túto webovú stránku, ako aj za škody, vyplývajúce z používania informácií, služieb, nástrojov a riešení prezentovaných na tejto webovej stránke.

TZMO S.A. nezodpovedá za škody alebo straty spôsobené prerušením prístupu do siete a služby, chybami počítačového systému spôsobenými vírusmi alebo komunikáciou prostredníctvom elektronickej pošty.

TZMO S.A. nenesie zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo fungovanie externých stránok, na ktoré sú na tejto webovej stránke umiestnené odkazy alebo ktoré obsahujú odkazy na túto webovú stránku. Používateľ, ktorý sa rozhodne použiť odkazy na získanie prístupu na stránky tretích strán, to robí na vlastnú zodpovednosť.

Služby poskytované webovou stránkou

Webová stránka poskytuje nasledujúce služby:

kontaktovať nás cez kontaktný formulár. Používateľ na stránke  https://happy-sk.sk/sk_SK/form/kontaktny-formular uvedie svoje meno a priezvisko, e-mailovú adresu a správu. Údaje používateľa sú uložené v databáze po predchádzajúcom súhlase so spracovaním osobných údajov spoločnosťou TZMO Slovakia s.r.o., Diaľníčná cesta 29, 903 01 Senec za účelom zodpovedania otázky a dokumentácie používateľa v prípade ďalšieho kontaktu v súlade s Informáciami o osobných údajoch. Osobné údaje sú uchovávané až do odvolania súhlasu. Vyššie uvedené služby sú poskytované bezplatne, nie je stanovená minimálna ani maximálna dĺžka trvania.

Naša webová stránka využívajú tzv. "cookies" súbory k zlepšeniu služieb a na zostavovanie štatistík o návštevnosti. Používaním tejto stránky súhlasíte Pravidlá cookies.

Chápem
Asistent v tehotenstveAsistent v tehotenstve Asistent po pôrodeAsistent po pôrode