Otvoriť ponuku pre mobilné zariadenia

Informácie o osobných údajoch

 • Osobné údaje sú spracovávané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušuje smernicu 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Prevádzkovateľom osobných údajov je TZMO Slovakia s. r. o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, IČO: 36 546 127, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 32672/B. . Pokiaľ ide o osobné údaje kontraktorov prevádzkovateľa, osobnými údajmi osôb zamestnaných alebo uchádzajúcich sa o zamestnanie u prevádzkovateľa (na základe pracovnej zmluvy alebo inej dohody), prevádzkovatelia (spoloční prevádzkovatelia) osobných údajov môžu byť aj dcérske spoločnosti Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA patriace do skupiny TZMO. Aktuálny zoznam týchto subjektov je k dispozícii na adrese www.tzmo-global.com/GDPR
 • Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov pani Ing. Zuzana Sýkorová, adresa Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec, tel. + 421 2 55 64 10 94, email zuzana.sykorova@tzmo-global.com
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje najmä:
  • podľa článku 6.1 písm. a) GDPR - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov - najmä na účely udržiavania kontaktu s dotknutou osobou; sprístupňovanie alebo poskytovanie (aj elektronickou poštou) obchodných informácií, iných informácií alebo vzoriek produktov; organizovanie, vykonávanie a dokumentovanie podujatí vrátane súťaží, propagačných akcií a iných marketingových akcií;
  • podľa článku 6.1 písm. b) GDPR - spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba účastníkom, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy - najmä na plnenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv uzavretých prevádzkovateľom;
  • podľa článku 6.1 písm. c) GDPR - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej prevádzkovateľ podlieha - najmä na splnenie práv a povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo záväzných právnych predpisov, najmä z rozsahu daňového práva, pracovného práva a sociálneho zabezpečenia;
  • podľa článku 6.1 písm. f) GDPR - spracovanie je nevyhnutné na účely legitímnych záujmov sledovaných prevádzkovateľom - najmä na účely uplatnenia nárokov.
 • Príjemcami osobných údajov sú osoby zamestnané u prevádzkovateľa (na základe pracovnej zmluvy alebo inej zmluvy) a dôveryhodné subjekty, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú - v rozsahu potrebnom na účely spracovania; osobné údaje sa na ich žiadosť môžu sprístupniť aj verejným orgánom a iným subjektom oprávneným na základe zákonných ustanovení.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať osobné údaje do tretej krajiny alebo do medzinárodných organizácií.
 • Osobné údaje sa uchovávajú:
  • v prípade údajov spracúvaných podľa článku 6.1 písm. a) GDPR - dovtedy, kým nebudú splnené ciele spracovania uvedené v udelenom súhlase, alebo kým dotknutý subjekt neodoberie udelené súhlasy;
  • v prípade údajov spracúvaných podľa článku 6.1 písm. b) GDPR - až do času, keď strany dohody splnia všetky svoje povinnosti týkajúce sa plnenia dohody a potom až do uplynutia lehoty platnosti alebo premlčacej lehoty akýchkoľvek nárokov súvisiacich s dohodou;
  • v prípade údajov spracúvaných podľa článku 6.1 písm. c) GDPR - dovtedy, kým nie je splnená právna povinnosť uložená prevádzkovateľovi, najmä povinnosť viesť záznamy;
  • v prípade údajov spracúvaných podľa článku 6.1 písm. f) GDPR - až do splnenia požiadaviek na spracovanie, a to najmä do doby, kým nárok nebude uhradený, uplynie alebo bude premlčaný.
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a v prípadoch špecifikovaných v GDPR aj ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania; má tiež právo prenosu údajov inému prevádzkovateľovi, ak boli údaje prevádzkovateľovi poskytnuté v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme.
 • Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť orgánu pre dohľad nad ochranou údajov ustanovenému zákonom, ak sa domnieva, že spracovanie jej osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR. Slovenským orgánom na ochranu údajov je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.
 • V prípade osobných údajov spracúvaných podľa článku 6.1 písm. a) má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním týchto údajov bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania vykonaného na základe jej súhlasu pred odvolaním. Odvolanie súhlasu sa môže uskutočniť odoslaním stiahnutia na nasledujúcu e-mailovú adresu zuzana.sykorova@tzmo-global.com alebo na adresu prevádzkovateľa údajov: TZMO Slovakia s.r.o., Diaľničná cesta 29, 903 01 Senec
 • V prípade osobných údajov spracúvaných podľa článku 6.1 písm. a) nie je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a je dobrovoľné; dôsledkom neposkytnutia údajov však môže byť zabránenie plneniu účelu spracovania, najmä nedostatočný kontakt s prevádzkovateľom; neposkytnutie alebo sprístupnenie obchodných informácií, iných informácií alebo vzoriek výrobkov; neschopnosť zúčastňovať sa na podujatiach vrátane súťaží, propagačných akcií a iných marketingových aktivít. V ostatných prípadoch môže byť poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, ak tak ustanovuje zákon alebo ustanovenie zmluvy.
 • V súvislosti so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľom sa neuskutočňuje žiadne automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

Naša webová stránka využívajú tzv. "cookies" súbory k zlepšeniu služieb a na zostavovanie štatistík o návštevnosti. Používaním tejto stránky súhlasíte Pravidlá cookies.

Chápem
Asistent v tehotenstveAsistent v tehotenstve Asistent po pôrodeAsistent po pôrode